Home » speisialta, Uncategorized » Téacs Deardaoin Naofa/Holy Thursday text

Téacs Deardaoin Naofa/Holy Thursday text


Céad léacht


Sliocht as Leabhar Eaxodus 12,1-8.11-14.


Dúirt an Tiarna le Maois agus Árón i gcríocha na hÉigipte:
“Bíodh an mhí seo agaibh ar thús bhur míonna agus ina chéad mhí den bhliain agaibh.
Labhraígí le comhthionól Iosrael go léir agus abraigí: Ar an deichiú lá den mhí seo, tógadh gach fear uan ón tréad, ceann do gach clann, uan do gach líon tí.
Má bhíonn an líon tí róbheag chun an t-uan a ithe, caithfidh an fear dul i gcomhar lena chomharsa béal dorais de réir mar a éilíonn líon na ndaoine. Ag comhaireamh líon ite an uain caithfidh sibh goile gach duine a mheas.
Ní foláir an t-uan agaibh a bheith gan mháchail, fireann agus in aois bliana; is cuma an meannán nó uan caorach a thógfaidh sibh.
Ní foláir daoibh é a choimeád go dtí an ceathrú lá déag den mhí seo nuair a mharóidh comhthionól uile Iosrael a n-uain idir dhá sholas tráthnóna.
Ansin tógfaidh siad cuid den fhuil agus cuirfidh siad í ar dhá ursain agus ar fhardoras na dtithe ina mbíonn sé á ithe acu.
Íosfaidh siad an fheoil an oíche sin arna róstadh ar thine; beidh arán gan ghabháile agus luibheanna searbha mar anlann léi.
Seo mar a bheidh sibh agus sibh á ithe: crios faoi bhur gcoim, agus cuaráin ar bhur gcosa, agus bata in bhur láimh. Ithigí é faoi dheifir. Is Cáisc in onóir an Tiarna é.
Gabhfaidh mé trí thír na hÉigipte an oíche sin agus buailfidh mé gach céadghin i dtír na hÉigipte idir dhuine agus ainmhí; imreoidh mé daorbhreith ar dhéithe uile na hÉigipte; mise an Tiarna!
Beidh an fhuil ina comhartha agaibh ar na tithe ina bhfuil sibh. Nuair a fheicfidh mé an fhuil gabhfaidh mé tharaibh agus ní thitfidh aon phlá oraibh do bhur scrios nuair a bhuailfidh mé talamh na hÉigipte.
Beidh an lá seo agaibh mar lá cuimhneacháin, agus ní foláir daoibh é a cheiliúradh mar shollúin don Tiarna. Ní foláir daoibh é a fhógairt ina lá féile ó ghlúin go glúin go deo.


Sin é Briathar Dé


Pobal: Buíochas le Dia


Salm 77 “Thug an Tiarna dóibh aran ó Neamh”


Freagra:    Thug an Tiarna dóibh aran ó Neamh.


  Na nithe ba chlos dúinn is ab eoil dúinn


  Agus na nithe a d’inis ár n’athreacha dúinn


  Inseoimíd iad don ghlúin atá le teacht


  Moltaí an Tiarna is a chumhacht   Fr.


2


  D’ordaigh sé do na néalta teacht anuas.


  Agus d’oscail sé doirse neimhe


  D’fhear sé anuas orthu manna le hithe


  Agus thug dóíbh arán ó neamh. Fr.


3


D’ith an duine arán na n-aingeal.


Chuir sé a sáith bia chucu.


Sheol sé isteach ina thalamh naofa féin iad,


Chun na sléibhte a bhuaigh a dheaslámh dóibh. Fr.


 


An Dara Léacht


Céad litir Naomh Pól chuig na Corantaigh 11,23-26.


Is é fios a fuair mé féin ón Tiarna agus a thug mé daoibhse: mar atá, an oíche a bhí an Tiarna Íosa le tabhairt ar láimh, thóg sé arán
agus, ar altú dó, bhris agus dúirt: “Is é seo mo chorp atá le tabhairt suas ar bhur son; déanaigí é seo mar chuimhne orm.”
Mar an gcéanna tar éis na proinne thóg sé an cupa ag rá: “Is é an cupa seo an nuachonradh i mo chuid fola. Déanaigí é seo mar chuimhne orm a mhinice a ólfaidh sibh é.”
A mhinice, más ea, a itheann sibh an t-arán seo agus a ólann sibh an cupa, bíonn sibh ag fógairt bhás an Tiarna nó go dtiocfaidh sé.


Sin é Briathar Dé


Pobal: Buíochas le Dia


Véarsa


Tá aithne nua dá thabahirt agam díbh,


go dtabhfadh sibh grádh dá chéile


Faoi mar thugasa grádh daoibhse


 


Soiscéal Naofa Íosa Críost de réir Eoin 13,1-15.


Roimh fhéile na Cásca, ó bhí a fhios ag Íosa go raibh a uair tagtha chun imeacht as an saol seo go dtí an tAthair, agus ó thug sé grá dá mhuintir féin a bhí ar an saol, thug sé grá thar na bearta dóibh feasta.
Le linn an tsuipéir agus tar éis don diabhal a chur ina chroí ag Iúdás, mac Shíomóin Isceiriót, go mbraithfeadh sé é –
ó bhí a fhios ag Íosa go raibh gach uile ní tugtha isteach ina lámha dó, ag an Athair, agus gur ó Dhia a ghabh sé amach, agus gur ar Dhia a bhí a thriall,
d’éirigh sé ón suipéar, agus leag sé uaidh a chuid éadaigh, agus cheangail sé tuáille faoina choim.
Ansin chuir sé uisce sa bháisín agus thosaigh ag ní cosa na ndeisceabal agus á dtiormú leis an tuáille a bhí faoina choim.
Tháinig sé chomh fada le Síomón Peadar agus dúirt seisean leis: “Tusa a ní mo chos-sa, a Thiarna!”
D’fhreagair Íosa é: “Ní fios duit anois cad tá ar siúl agam,” ar sé leis, “ach tuigfidh tú ar ball é.”
Dúirt Peadar leis: “Ní nífidh tú mo chosa-sa choíche!” D’fhreagair Íosa é: “Mura ndéanfaidh mé thú a ní, ní bheidh aon chuid agat díom.”
Dúirt Síomón Peadar leis: “A Thiarna, ní amháin mo chosa, ach nigh fós mo lámha agus mo cheann!”
Dúirt Íosa leis: “Duine tar éis a fholctha, ní gá dó a ní [ach a chosa]; tá sé glan go hiomlán. Agus tá sibhse glan, ach níl gach duine agaibh glan.”
Mar bhí a fhios aige cé a bhí chun é bhrath; sin é an fáth a ndúirt sé: “Níl gach duine agaibh glan.”
Ansin, tar éis dó a gcosa a ní, agus a chuid éadaigh a chur air, shuigh sé chun boird arís agus dúirt sé leo: “An dtuigeann sibh cad tá déanta agam daoibh?
Deir sibh: ‘A Mháistir’ liom agus ‘A Thiarna’, agus is le ceart é, óir is mé sin.
Má rinne mise bhur gcosa a ní agus gur mé bhur dTiarna agus bhur Máistir, ba chóir daoibhse chomh maith cosa a chéile a ní.
Tá sampla tugtha agam daoibh, faoi mar atá déanta agam daoibhse, go ndéanfadh sibhse mar an gcéanna.


Beannaímís don soiscéal le ceol is le cantaireacht.


Véarsa


Tá aithne nua dá thabahirt agam díbh,


go dtabhfadh sibh grádh dá chéile


Faoi mar thugasa grádh daoibhse


 


 


Pange Lingua (le linn beannú an Naomh Shacraimint)


Luinneóg na Páise (Ag deire ar fad.)


Fanaigí anso agus bígí ag faire liom.


Fanaigí anso agus bígí ag faire liom...


A Athair... Tóg an cupa so uaim. Ach ni mar is toil liomsa


Ach faoi mar is toil leatsa....bígí ag faire is ag guí


ionas nach dté sibh i gcathú (Naomh Lúcas)


Fanaigí anso fad a bheidh mé ag guí......


Fanaigí anso agus bígí ag faire liom.


Ag faire liom, ag faire liom, ag faire liom


 


Leagan béarla / English version


First Reading: Exodus 12:1-8, 11-14


YHWH spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, 2 “This month shall be to you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. 3 Speak to all the congregation of Israel, saying, ‘On the tenth day of this month, they shall take to them every man a lamb, according to their fathers’ houses, a lamb for a household; 4 and if the household is too little for a lamb, then he and his neighbor next to his house shall take one according to the number of the souls; according to what everyone can eat you shall make your count for the lamb. 5 Your lamb shall be without blemish, a male a year old. You shall take it from the sheep, or from the goats: 6 and you shall keep it until the fourteenth day of the same month; and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at evening. 7 They shall take some of the blood, and put it on the two doorposts and on the lintel, on the houses in which they shall eat it. 8 They shall eat the flesh in that night, roasted with fire, and unleavened bread. They shall eat it with bitter herbs.


This is how you shall eat it: with your belt on your waist, your shoes on your feet, and your staff in your hand; and you shall eat it in haste: it is the Passover of YHWH. For I will go through the land of Egypt in that night, and will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and animal. Against all the gods of Egypt I will execute judgments: I am YHWH. The blood shall be to you for a token on the houses where you are: and when I see the blood, I will pass over you, and there shall no plague be on you to destroy you, when I strike the land of Egypt. 14 This day shall be to you for a memorial, and you shall keep it a feast to YHWH: throughout your generations you shall keep it a feast by an ordinance forever.


 


Psalm 78


Response “The Lord gave them the grain of heaven”.


Things we have heard and known,
    things our ancestors have told us.
We will not hide them from their descendants;
    we will tell the next generation
the praiseworthy deeds of the Lord,


2


23 Yet he gave a command to the skies above
    and opened the doors of the heavens;
24 he rained down manna for the people to eat,
    he gave them the grain of heaven.


3


25 Human beings ate the bread of angels;
    he sent them all the food they could eat.


54 And so he brought them to the border of his holy land,
    to the hill country his right hand had taken.


2nd reading Second Reading: 1 Corinthians 11:23-26


Now, what I received from the Lord, I give to you. On the night Jesus was arrested, he took a loaf of bread, 24 said the blessing, broke it into pieces, and said, "Take and eat this. This is my body which is for you. Share this in my memory." 25 In the same way, Jesus took the cup of wine after dinner, and said, "This is the cup of God's new agreement with us. As often as you share this cup, do it in my memory." 26 Whenever you eat this bread and drink from this cup together, you tell everyone about the death of the Lord, until he returns from heaven.


Verse Before The Gospel – John 13:34


34  I give you a new commandment, says the Lord:
love one another as I have loved you.


Gospel – John 13:1-15


1  Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world and he loved them to the end.


2  The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So, during supper,


3  fully aware that the Father had put everything into his power and that he had come from God and was returning to God,


4  he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist.


5  Then he poured water into a basin and began to wash the disciples’ feet and dry them with the towel around his waist.


6  He came to Simon Peter, who said to him, “Master, are you going to wash my feet?”


7  Jesus answered and said to him, “What I am doing, you do not understand now, but you will understand later.”


8  Peter said to him, “You will never wash my feet.” Jesus answered him, “Unless I wash you, you will have no inheritance with me.”


9  Simon Peter said to him, “Master, then not only my feet, but my hands and head as well.”


10  Jesus said to him, “Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over; so you are clean, but not all.”


11  For he knew who would betray him; for this reason, he said, “Not all of you are clean.”


12  So when he had washed their feet and put his garments back on and reclined at table again, he said to them, “Do you realize what I have done for you?


13  You call me ‘teacher’ and ‘master,’ and rightly so, for indeed I am.


14  If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another’s feet.


15  I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do.”


 


Pange Lingua (Benediction)


Closing hymn


Stay With Me, Watch with me


Father take this cup from me, but not as I want but as you would have it


So that ye don’t fall to temptation.
Stay With Me, Watch with me Watch with me Watch with me


 Liked it? Take a second to support peadar on Patreon!

Comments are closed.