Home » Scríbhneoireacht / Writing » Focail fáilteach chun Oilean Ídhe 2013, Welcoming words to Iona 2013

Focail fáilteach chun Oilean Ídhe 2013, Welcoming words to Iona 2013

This is the rough, uncorrected draft i used to open proceedings when we assembled in the local Village Hall on Iona,  We being the President of Ireland and Scottish Government Cabinet Ministers, poets, singers, musicians, historians and choirs from Ireland and Scotland.  My intention in convening this meeting was to begin reassembling the ends of the Gaelic Nation.

A cháirde Gaeil, fáiltím romhaibh thar cheann Iontaoibheas Fodhla. Ar a son, is mian liom buíochas as ucht a gcuid cúnaimh is cabhrach do ghabháil leis an t-óirmeadh Peter Mac Donald agus Margaret Cambell is Pobal Idhe. le Muintir na háite ar oiléan Ídhe, le Foireann Árais an Uachtaráin agus Roinn Gnóthaí Eachtracha Éire agus Alba ach go háirithe Orla O HAnrahan , Rober Eckhardt agus Mary Van Lieshout, leis an eagraíocht ColmCille, le Foireann Iontaoibheas Fódla, Le RnaG, Radio nan Gadheal, BBC Alba, RTE agus TG4 , Lucht an phreas a thaisteal an slí go léir ansa agus le lucht glacaithe páirte san gníomh seo. Ach go h-áirithe leis and Uachtarán Micheál D Ó hUigin atá taréis bheith liom ón dtosach. Go raijbh maith agaibh.

Do ghlaos is do ghairmeas sibh uilig ansa inniu chun droichead do thogáil idir Scotti nó Gael Eire is Alaban is pé áit eile ina bhfuilid scaipithe ar fuaid an domhain.

Ar nós na tréada móra Buffalo i gcríochaibh thuaisceart Americeá nó an fia dhearg scaipithe sna críochaibh againn féin, tá ár náisiún gaeil scaipithe ar thailtíbh faoi stiúr railtaisí éagsúla. Agus mar sin, cleachtaímíd Gaeil an comhairle ‘Tabhair do Cheaésar’ agus mar sin de.

Ach is cultúr a ghreamaíon sinne inár náisiún. Is cultúr an rud a stiúiríon aigne agus cinneadh aon duine arna ghníomhú do go hobann nó gan macnamh. Deineam amach go bhfuil trí shaghas fuinneamh in ndéanamh an duine. Fuineamh Fisiciúil, Fuinneamh Cruthaíoch agus fuinneamh Spriodálta. Agus sinn ag ídiú an seal gairid atá againn sa tsaoghal seo, tá sé fúinn féin an meascán fuinneamh sin a roghnú. Nuair a áirimíd meascán gach duinne in aon comhluadar, nó treabh, nó tír, glaoimíd cultúr ar a thortha sin.

Agus is cultur éagsúil a rialagh Gaeil seachas an nós Eorpach mara mbíonn a structúr lárnaigh agus ingearach.   Náisiún isea sinn a dhein éileamh ar Chomcille chun síocháin a dheineamh idir ár dtaoisig nó rithe ar thaobh amháin agus ár bhfilí a bhí imithe ar mhuinn gach éinne eile. Ní heol dom go dtárlaigh a leithéid d’aon náisiún eile ar domhan. Ar fuaid an domhain céanna inniu, is gnáthai roinnt na bhfuinneamh do bheith le béim ró throm ar an fhuinneamh fisiciúil le beagán fuinneamh cruthaioch agus beagan eile fós ar an bhfuinneamh Spriodálthá. Táimíd fillte ansa chun Colmcille chun ath-choiriú do dheineamh ar an leagán amach sin ár ár gcultúr.

Bhí mná cumhachtacha riabh inár stair. Bhí Bríd agus Gobnait nó na banfhílí Maire Bhuí nó Eibhlin dubh nó Gráinne Mhaol nó Maebh na dtáinte. Is cúis bróid agus onóir dom céad aoi an chruinnithe seo do chur i bhúr láthair. Tá sí ansa thar cheann Rialtas Chríochaibh Alaba, rialtas an cheantair áluinn aoibhinn seo. Bean í a rugadh in Irvine in Ayrshire. Chéimigh sí ó Ollscoil Ghlaschú agus í ag cuir lena másitreacht ar eacnamaíocht Shóisialta agus Staire. Ball í do Pháirtí Náisiúnta na hAlaban agus í mar bhall do Phairlimint Alaban ó 1999. Tá sí mar teachta páirlimine to Linlithgow agus tofa mar Aire Cultúir agus Gnóthai Eachtracha Alaba inniu. Seo í an bhean a dubhairt an Mí seo caite “Sé mo mhian go n’aithineófaí Alaba a chothaíon agus a cothaíotar na iontaisí amhráin, Filíocht, scéalaíocht, drámaíocht, dathadoireacht is dealbhadóirachta, Go n’aithineófaí í mar náisiun a fháiltíonn roim ealaíontóirí agus cruthathoirí ó gach ceard don domhan a thagann chun ionsparáid bhronnadh agus do ghlacadh, chun cruthú agus nua-chruthú. A dhaoine uaisle cuirídh failte roim an t-Aire Fionna Hyslop.

 

My Gaelic friends, I welcome you here on behalf of Iontaoibheas Fódhla. On their behalf, I wish to thank the Rev. Peter MacDonald and Margaret Cambell and their Ionian community, The local people of this beautiful island, to the staff at Arus an Uachtaraín and the Departments of Foreign affairs in Both Dublin and Edinburgh and especially to Orla O HAnrahan, Robert Eckhardt and Mary Van Lieshout, With the Organisation Colmcille, the team at Iontaoibheas Fódhla, and to the various media stations RnaG, RnanGael, BBC Alba, RTE and TG4 as well as all of you in the rpess gallery who made the journey here and finally to all those taking part in todays’ events. And finally especially to the President of Ireland Michael D.Ó hUigín who has been with me from the start of this journey.

I called you all here today to build a bridge for the Scotti or Gaels of Ireland and Scotland wherever they are scattered around the globe today. As with the great herds of Buffallo on the North American continent, or indeed the rambling Red Deer in our own hilly hinterlands, roamed through many a tribal land or jurisdiction, our Gaelic Nation is also scattered in different lands under different governments. We follow the advice “Give untu Caesar” and so on.

But it is culture that glues us together as a nation. Culture is what directs the mind or person who has to act without thought or suddenly. I think there are three forms of energy which forms us humans. Physical energy, Creative Energy and Spiritual Energy. As we spend our allotted time on this firmament, we each of us choose what mix we put on those energies.   When we sum all the different individual chosen mixes in a community or nation, we arrive at culture.

The Culture that permeated us Gaels or Scotti is very different to the European model of centralized power and vertical structers of the last 2000 years. There was a time when our nation had to beseech Colmcille to return and broker a deal between our leaders on one side and our poets who had taken over completely and put the nation into recession some 1460 years ago. I am not aware of this happening to any other nation. In todays world it is the usual that most of the energy is put into the physcal sphere, a little into the creative and a little into the spiritual side of being. We return today to Colmcille to revise this present pattern of our energies.

There were always powerful women in our history. There was Bríd and Gobnait or the great women poets Máire Bhuí or Eibhlín Dubh, or Gráinne Mhaol or Maédbh of the great herds. It is a cause of great pride and honour to me to introduce you to our first speaker of the day. She is here to speak on behalf of the Scottish Government, the government of these beautiful pleasing lands. She is a woman born in Irvine in Ayreshire. Her masters from Glasgow University in History and Social Economics has been much added to since. She is a member of the Scottish National Party and member of the Scottish Parlemint since 1999. She is the member from Linlithgow and as minister was appointed Secretary for Culture and Foreign Affairs of Scotland today. Last month she said “I want Scotland to be recognized as a nation that not only nurtures and is nourished by wonderful songs, poems, stories, drama, dance, paintings, and sculpture … but as a nation that welcomes artists and creative practitioners from all over the world to come, to inspire and to be inspired, to innovate and to create.” I present you Fionn Hyslop.

 

 

Liked it? Take a second to support peadar on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Comments are closed.